/*تولتیپ */تولتیپ

today

 • 1393/10/14 11:59 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

هفته دوم درس اول

 • 1393/10/27 9:46 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

هفته دوم
درس
اول


NEw WoRDS
کلمات جدید

laconic

کوتاه . مختصر . کم حرف

l had a laconic telephone call

من یک مکالمه تلفنی کوتاه داشتم

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/url.jpeg

throng
جمعیت . ازدحام .گروه

there was a large throng
جمعیت زیادی وجود داشت

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/1284191962-muslims-throng-to-baitul-mukarram-mosque-for-eid-prayers-_436376.jpg

intrepid
شجاع . دلیر . بی ترس

it was intrepid

آن شجاع نشان می داد

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/urlfg.jpeg

accost
نزدیک شدن ۰ مواجه شدن

the exams were accosting

امتحانات نزدیک می شد

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/LynrkYqDOL-6.png

reticent
ساکت ۰ کم حرف

the house was reticent

خانه ساکت بود

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/medium.gif


TODAY'S IDIOM
اصطلاح امروز

the sword of damocles

شتری که در خانه همه می خوابد


http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/500px-The_Sword_of_Damocles.png

مجموعه 1

 • 1393/10/24 7:24 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

سیب/apple
آبنمان/subscription
ورم چرکی/abscess
اتم/perfect
مطلق/absolute
دراشامیدن/absorb
مجرد/abstract
پوچ/absurd
ظاهر/obvious
پیدا/apparent
ظاهر/evident
گواه/evidence
ظاهرا/apparently
عین/eye
تماشاگر/bystander
وهله/instant
پوست انسان/skin
چرم/leather
سوزن/needle
باتن/knit
تصدی/management
متصدی/manager
قبول کردن/adopt
کتاب راهنما/directory
مشاور/solicitor
مدافع/lawyer
وکیل/attorney
اعلان/poster
آفریقایی/african
پیشکار/agent


 

کدینگ شماره ۱

 • 1393/10/21 11:37 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

لغت  :(  badger
معنی :|   سر  به سر گذاشتن ۰ اذیت کردن
کدینگ ;)  اینقدر بد جر نزن سر به سرم نذار منو اذیت نکن

لغت  :(  drudgery
معنی :|   کار سخت ۰ کار پر زحمت
کدینگ ;) دروگری خیلی کار سختیه


لغت  :(  suffer
معنی :|  رنج بردن
کدینگ ;) آرایشگربه من گفت : برای اینکه موهای صاف فر بخورن باید رنج زیادی کشید


هفته اول درس چهارم

 • 1393/10/21 8:16 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

هفته اول
درس چهارم


NEw WoRDS
کلمات جدید

badger

سر  به سر گذاشتن ۰ اذیت کردن ۰آزاردادن

don't badger me now

الان سربه سرم نذار

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/670px-Annoy-Your-Roommate-Step-2.jpg

implore
درخواست کردن ۰ التماس کردن به ۰ تقاضا کردن

he implored me
او از من درخواست کرد

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/Cat-Praying-Funny-Wallpaper.jpg

drudgery
کار سخت ۰ کار پر زحمت

i must do the drudgery tomorrow

من باید فردا کار سختی انجام دهم

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/drudgery.png

interminable
پایان ناپذیر ۰ تمام نشدنی خسته کننده

the journey seemed interminable

سفر بنظر تمام نشدنی به نظر می رسید

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/recta.JPG

perceive
متوجه شدن ۰ درک کردن

? did you perceive 

آیا متوجه شدی ؟  

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/Perceive.gif


TODAY'S IDIOM
اصطلاح امروز

the pour oil on troubled waters

آرام کردن ۰ تسکین دادن


http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/images.jpeg


X