/*تولتیپ */تولتیپ

today

  • 1393/10/14 11:59 بعد از ظهر
  • Posted by rafsanjani20
  • iran
  • rafsanjan
  • دسته ها :

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today


X