/*تولتیپ */تولتیپ

هفته اول درس چهارم

 • 1393/10/21 8:16 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

هفته اول
درس چهارم


NEw WoRDS
کلمات جدید

badger

سر  به سر گذاشتن ۰ اذیت کردن ۰آزاردادن

don't badger me now

الان سربه سرم نذار

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/670px-Annoy-Your-Roommate-Step-2.jpg

implore
درخواست کردن ۰ التماس کردن به ۰ تقاضا کردن

he implored me
او از من درخواست کرد

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/Cat-Praying-Funny-Wallpaper.jpg

drudgery
کار سخت ۰ کار پر زحمت

i must do the drudgery tomorrow

من باید فردا کار سختی انجام دهم

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/drudgery.png

interminable
پایان ناپذیر ۰ تمام نشدنی خسته کننده

the journey seemed interminable

سفر بنظر تمام نشدنی به نظر می رسید

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/recta.JPG

perceive
متوجه شدن ۰ درک کردن

? did you perceive 

آیا متوجه شدی ؟  

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/Perceive.gif


TODAY'S IDIOM
اصطلاح امروز

the pour oil on troubled waters

آرام کردن ۰ تسکین دادن


http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/images.jpeg

هفته اول درس سوم

 • 1393/10/20 8:37 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

هفته اول
درس سوم


NEw WoRDS
کلمات جدید

Paradox

تناقض گویی ، ضد و نقیض

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/The-Pinnochio-Paradox.jpgRealm

قلمرو ، حیطه ، سلطنت

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/celtic-realm2.jpeg

Annals

وقایع سالانه ، سالنامه ، تاریخچه

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/9781107011106.jpg


Compound

ترکیب کردن (مواد) ، آمیختن ، افزودن (مشکلات) ، تشدید کردن

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/chemical-compounds-1674.jpg

Tinge

جزء ، اثر ، نشان

http://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/yellow_tuna.jpgTODAY'S IDIOM
اصطلاح امروز

a flash in the pan
جنبش آنی ناپایدار ۰تیری یه تاریکیhttp://file.tebyan.net/8139169329315611922115840178153257118632/image%20listening/1100/FlashinPan.png

هفته اول درس دوم

 • 1393/10/19 4:31 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

هفته اول
درس دوم


NEw WoRDS
کلمات جدید

abound

فراوان بودن ، پر بودن ازtechnology

فناوری ، تکنولوژی ، فن شناسی
prognosticate

پیش بینی کردن ، پیشگویی کردن ، حاکی بودن ازautomaton

آدم ماشینی ، آدم آهنیmatron

کدبانو ، زن خانه ، زن سالمند
TODAY'S IDIOM
اصطلاح امروز

a pig in a poke

چشم بسته خریدن/قبول کردن
هفته اول درس اول

 • 1393/10/17 8:12 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

هفته اول
درس اول


NEw WoRDS
کلمات جدید
voracious
سبع‌، پرخور، حریص‌، پرولع‌، خیلی‌ گرسنه‌indiscriminate
ناشی‌ از عدم‌ تبعیض‌ ، خالی‌ از تبعیض‌ ، یکسره‌eminent
برجسته‌ ، بلند ، متعال‌ ، (مج.) بزرگ‌ ، والا مقام‌ ، هویداsteeped
سرشار از ،  پر از ، آکنده از ، غرق در
steeped in grief
سرشار از غمreplete
کاملا پر ، لبریز ، چاق‌ ، تکمیل‌ ، انباشته‌.
TODAY'S IDIOM
اصطلاح امروز

to eat humble pie
خود را کوچک کردن

 

1100 Words You Need to Know

 • 1393/10/17 7:4 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

collocation

 • 1393/10/10 9:32 بعد از ظهر
 • Posted by rafsanjani20
 • iran
 • rafsanjan
 • دسته ها :

What is a collocation ?

A collocation is two or more words that often go together.

   collocation  چیست؟

ترکیبی از دو یا بیشتر از دو کلمه که اغلب با هم می آیند .

hue and cry          سروصدا قیل و قال

law and order        نظم و ترتیب

deaf and jump        کر و لال

bread and butter   نان و پنیر وسیله معاش

take and trouble   ارزش زحمت چیزی را داشتن

sooner and later      دیر یا زود

hard and fast       سفت و سخت   لازم الاجرا

at home and abroad       در سفر و حضر

open to the public    ورود برای عموم آزاد

body and soul    با تمام وجود   جسم و روح


X